سیستم اعلام نمرات
دبیرستان نمونه دولتی شهید فهمیده (دوره اول)
شماره دانش آموزی:
 
شماره ملی :